پنجره آهنی

انواع پنجره آهنی پنجره فلزی

پنجره آهنی

پنجره آهنی پنجره قسمتی از یك دیوار است كه امكان ورود و خروج نور ازطریق شیشه های شفاف یا نیمه شفاف ...
0